1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Skale depresji

Badanie trafności trzech wybranych skal oceny głębokości depresji – skali Hamiltona, Montgomery-Åsberg i Becha-Rafaelsena

JOANNA MAZUREK1, ANDRZEJ KIJENA1, Krzysztof Małyszczak1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 173-180
Słowa kluczowe: depresja, skala melancholii Becha-Rafaelsena, skala Hamiltona, skala Montgomery-?sberg, trafność

Streszczenie

Praca omawia rezultaty badaniaoceniającego trafność trzech wybranych skaloceny głębokości depresji –skali Hamiltona,stosowanej w Polsce od wielu lat, mniej rozpowszechnionejskali Montgomery-Åsberg oraznieznanej w Polsce skali melancholii Becha-Rafaelsena. Ich walidacji dokonano badając grupę100 chorych z zaburzeniami depresyjnymi poprzezobliczenie korelacji każdego narzędzia ze skaląogólnej oceny depresji CGI oraz określając zgodnośćwyników skalmiędzy sobą. Wyniki wskazują,że największą zgodność z CGI oraz między sobąosiągnęły skale: Becha-Rafaelsena i Montgomery-Åsberg, natomiast skala Hamiltona różniła sięod dwóch poprzednich, w mniejszym stopniu korelowałatakże z CGI.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mazurek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław