1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Wymiary schizofrenii

Czynnikowa struktura zaburzeń schizofrenicznych – część 2: badania za pomocą skal PANSS i KOSS

BARTOSZ ŁOZA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 193-204
Słowa kluczowe: schizofrenia, analiza czynnikowa, modele czynnikowe, wymiary schizofrenii

Streszczenie

Wyniki badań wymiarowychnad schizofrenią pozostają znacząco niekonsekwentne.Dążąc do poprawy trafności rezultatówzbadano grupę 200 chorych na schizofrenię paranoidalną(średni wiek: 34,3; 120 mężczyzn, 80 kobiet)przeprowadzając równoległą ocenę za pomocąskal KOSS (Kliniczna ocena syndromów schizofrenicznych)i PANSS (Positive and NegativeSyndromeScale). W wyniku analizy czynnikowej(metoda zasadniczych składowych, rotacja Varimax)uzyskano dwa 7-czynnikowe modele wyjaśniającecałkowitą wariancjęna poziomie 66,54%(KOSS) i 69,03% (PANSS). Pięć głównychfaktorówpowtarzało się w obu modelach tworzącprzejrzysty w interpretacji klinicznej zespół czynników:negatywny, dezorganizacji, pozytywny, kognitywnyi niedostosowanego zachowania. Dwanajsilniejsze faktory w obu modelach skupiały objawynegatywne i dezorganizacji –wraz z silną reprezentacjązaburzeń komunikacji w KOSS,pomimoiż podczas kwalifikacji do badań jednoznaczniewykluczano przypadki schizofrenii rezydualnejoraz prostej. Potwierdzono specyficznewłaściwości badawcze KOSS, a zwłaszcza trafnośćstosowania tej 31-objawowej skali w diagnostycezaburzeń komunikacji i wglądu. Stwierdzono, iżzróżnicowanie w proponowanych modelach wymiarowychschizofrenii w znacznej części wynika z podejmowanychdecyzji metodologicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2,20-442 Lublin