1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Terapia w rodzinie

Dyskwalifikująca komunikacja w rodzinie: koncepcja Larsa Wichströma i ArneHolte’a

MAREK NIEZNAŃSKI1
1. Zespołu Leczenia Środowiskowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 365-370
Słowa kluczowe: komunikacja, interakcje rodzinne, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Artykuł przedstawia propozycjęopisu komunikacji w rodzinie wypracowaną przezWichströma, Holte'ai wsp. W koncepcji tejprzyjmujesię, że dyskwalifikujące komunikaty podważają definicję „ja" jednostki i przez to wpływają niekorzystniena rozwój osobowości. Wartykule omówiono badaniawskazujące na związek nie potwierdzającej komunikacjiz poziomem lęku, kompetencji społecznychoraz ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Adres do korespondencji:
Mgr MAREK NIEZNAŃSKI, Zespól Leczenia Środowiskowego IPiN
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa