1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Nerwice

Napięcie układu wegetatywnego a sprawność psychomotoryczna pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, przebiegającymi pod postacią somatyczną

ANNA JANOCHA1, LUDMIŁA BORODULIN-NADZIEJA1, JÓZEF BRYŚ3, EWA SALOMON1, WITOLD PILECKI2, BEATA PONIKOWSKI1
1. Katedry i Zakładu Fizjologii AM we Wrocławiu
2. Katedry i Zakładu Patofizjologii AM we Wrocławiu
3. Ośrodka Leczenia Nerwic AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 383-390
Słowa kluczowe: równowaga autonomiczna, sprawność psychomotoryczna, nerwica

Streszczenie

W pracy przedstawiono wynikibadań napięcia układu wegetatywnego przy użyciuholterowskiej metody analizy spektralnej u pacjentówz zaburzeniami nerwicowymi, przebiegającymi podpostacią somatyczną. Poza tym przedstawiono ocenęsprawności psychomotorycznej tych pacjentów i wzajemnekorelacje pomiędzy otrzymanymi wynikami.Ponieważ badania przeprowadzono dwukrotnie, tzn.przed i po trzymiesięcznej psychoterapii, spróbowanoznaleźć odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposóbpsychoterapia wpływa na stan napięcia układu wegetatywnegoi przebieg prób psychomotorycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Janocha, ul. Na Polance 10/4, 51-J09 Wrocław