1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Opinia dotycząca Projektu Ustawy o zmianie ustawy kodeks karny (druk nr 417) – szok okołoporodowy

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 307-315
Słowa kluczowe: dzieciobójstwo, szok okołoporodowy, ostra reakcja na stres

Streszczenie

Autorka przedstawiła własny pogląd na wpływ porodu na matkę dokonującą dzieciobójstwa. Jej zdaniem, szok okołoporodowy odpowiada (wg obowiązującej klasyfikacji zaburzeń psychicznych) ostrej reakcji na stres (tu stresem jest poród), będącej przemijającym zaburzeniem psychicznym, trwającym od kilkunastu godzin niekiedy do trzech dni. Do wystąpienia ostrej reakcji na stres, określanej mianem szoku okołoporodowego, przyczynia się zbieg innych niekorzystnych czynników, wśród których można wymienić znaczne zniekształcenie dziecka lub trudną sytuację osobistą. Jeśli wymienione czynniki nie nakładają się na okres porodu, lecz występują później, należy ocenić ich wpływ na stan psychiczny matki z punktu widzenia charakteru i głębokości zaburzeń oraz ich ewentualny wpływ na poczytalność.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków