1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: (1) analiza rodzaju czynów karalnych

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 277-289
Słowa kluczowe: psychozy, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Przeprowadzono analizę 256(27%) spośród 936 opinii wydanych po obserwacjiszpitalnej sprawców, u których tempore criminisrozpoznano zaburzenia psychotyczne: schizofrenię,psychozy urojeniowe i urojeniowo-omamowe o różnejetiologii, zespoły paranoiczne o różnej etiologii,choroby afektywne i ostre psychozy alkoholowe.Osoby te dopuściły się ogółem 286 czynów karalnych,wśród których najczęstszymi okazały się czynyprzeciwko życiu i zdrowiu, czyny przeciwkowolności (groźby karalne) oraz czyny przeciwkomieniu. Porównanie uzyskanych wyników z wynikamibadań Uszkiewiczowej z 1960 r. wykazało,że odsetki osób z zaburzeniami psychotycznymiw ogóle a schizofrenii w szczególności pozostałyzbliżone, natomiast odsetek osób z chorobamiafektywnymi –wzrósł. Wśród czynów chorych naschizofrenię rzadziej zdarzały się czyny przeciwkożyciu i zdrowiu (w tym zabójstwa), a częściejprzeciwko mieniu, przy czym przedmiot agresjipozostał podobny (matki, bliska rodzina). Natomiastu osób z chorobami afektywnymi wzrósłodsetek czynów przeciwko życiu i zdrowiu orazczynów przeciwko mieniu, przy czym, podobniejak w latach sześćdziesiątych, czyny te, poza jednymwyjątkiem, dokonane zostały w fazie maniakalnej choroby.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków