1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: (2) ocena poczytalności i poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 291-298
Słowa kluczowe: psychozy, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, poczytalność, środki zabezpieczające

Streszczenie

Wśród 256 osób z rozpoznaniemzaburzeń psychotycznych 236 (92%) biegliocenili, jako niepoczytalne, przy czym w stosunkudo 72 z nich (32%) wnioskowali o zastosowanieśrodka zabezpieczającego w trybie art. 99 kk. Mimorozpoznania psychozy, u 17 osób (7%) biegliocenili poczytalność,jako znacznie ograniczoną,zaś u 3 osób (1%) nie kwestionowali poczytalności.Takie orzeczenia dotyczyły chorych, u którychstwierdzano objawy negatywne schizofrenii lub hipomanięw przebiegu choroby afektywnej, bądź teżprzypadków, w których biegli skupili uwagę nauzasadnianiu rozpoznania, a nie na ocenie poczytalności,co naszym zdaniem nie jest prawidłowe.Oceny poczytalności i poważnego zagrożenia dlaporządku prawnego sprawców czynów karalnychz rozpoznaniem psychoz z lat sześćdziesiątychi wydane w latach 1995-1996 –pozostały zbliżone.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków