1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Terapia w rodzinie

Zasoby w rodzinach ze zdrowym lub chorym dorosłym dzieckiem

KATARZYNA KOSIŃSKA-DEC1, IRENA JELONKIEWICZ1, LUCYNA MURASZKIEWICZ2
1. Zakładu Psychologii Klinicznej
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 371-381
Słowa kluczowe: rodzina, schizofrenia, zasoby, poczucie koherencji

Streszczenie

W opracowaniu analizowanoczy i w jakim zakresie wybrane zasoby (resources)indywidualne (zadowolenie z własnej sytuacji życioweji poczucie koherencji) członków rodzinyi zasoby wewnętrzne systemu rodzinnego (ocenamocnych stron rodziny) różnią się w dwóch grupachrodzin –ze zdrowym lub chorym psychiczniedorosłym dzieckiem. Zbadano 124 rodziny nieklinicznez Warszawy i 40 rodzin klinicznych (dzieckoleczone w III Klinice Psychiatrycznej IPiN)przy pomocy narzędzi kwestionariusz owych. Wykazano,że satysfakcja życiowa chorujących dziecii ich rodziców jest istotnie niższa niż w rodzinachz dzieckiem zdrowym. Ogólne poczucie koherencjijest istotnie niższe u dzieci chorych w porównaniuz dziećmi zdrowymi. Zasoby rodzinne spostrzeganeprzez wszystkich członków rodzin z chorym dzieckiemsą istotnie niższe niż zasoby spostrzeganeprzez członków rodzin zdrowych. Poczucie koherencjirodziców nie różni się w porównywanychgrupach rodzin.

Adres do korespondencji:
K. Kosińska-Dec,
Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa