1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Zaburzenia somatogenne

Depresja w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona oraz chorobie Huntingtona

JAN JARACZ1, Janusz Rybakowski1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 431-443
Słowa kluczowe: depresje, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona

Streszczenie

Przedstawiono współczesnystan wiedzy na temat rozpowszechnienia, patogenezyoraz leczenia w przypadku zespołów depresyjnychwystępujących w przebiegu stwardnienia rozsianego,choroby Parkinsona i choroby Huntingtona.Autorzy wyrażają pogląd, że badania tego typudają wyjątkową możliwość obserwacji zależnościmiędzy zmianami strukturalnymi o.u.n.ego, a występowaniemzmian w zakresie funkcji psychicznych,co stanowi impuls do rozwoju interdyscyplinarnejdziedziny nazywanej niekiedy neuropsychiatrią.

Adres do korespondencji:
Dr Jan Jaracz, Klinika Psychiatrii Dorosłych AM im. K. Marcinkowskiego,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań