1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Zaburzenia somatogenne

Genetyka choroby Alzheimera

Hanna Wehr1
1. Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 403-409
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera / genetyka

Streszczenie

Czynniki genetyczne odgrywająważną rolę w określaniu prawdopodobieństwa zachorowaniana chorobę Alzheimera. Poznano mutacjetrzech genów: białka prekursorowego amyloidu,preseniliny1 i preseniliny2, które mogą być przyczynąchoroby rozpoczynającej się poniżej 60-tegoroku życia. W postaci o późniejszym początku, którastanowi przeważającą większość wszystkich przypadkówchoroby, genetycznym czynnikiem sprzyjającymjest posiadanie polimorficznej odmiany ε4apolipoproteiny E. Poszukiwanie innych genówzwiększających podatność na zachorowanie jest aktualnieprzedmiotem intensywnych badań. Możnasądzić, że przyczyni się to do znacznie lepszegozrozumienia patogenezy choroby i umożliwi zastosowanieśrodków prewencyjnych i terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Prof. Hanna Wehr, Zakład Genetyki IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa