1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Kazuistyka

Lęk i depresja u pacjentki z włóknisto-mięśniową dysplazją tętnic: opis przypadku

JANUSZ KRZYŻOWSKI1
1. Prywatnej Polikliniki Psychiatrycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 491-493
Słowa kluczowe: FMD, dysplazja włóknisto-mięśniowa, niewydolność tętnic, lęk, depresja, opis przypadku

Streszczenie

W opisywanej pracy przedstawiono przypadek kobiety, u której przyżyciowo stwierdzono histopatologicznie istnienie włóknisto-mięśniowej dysplazji tętnic (fibromusculardysplasia, FMD). Klinicznie przejawiała ona epizody niewydolności tętnic mózgowych oraz stany lękowe i depresyjne. Leczenie mianseryną i prazepamempoprawiało stan psychiczny pacjentki. Jest to pierwszy przypadek FMD opisany w literaturze psychiatrycznej.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Krzyżowski, Prywatna Poliklinika Psychiatryczna,
ul. Dolna 4/15, 00-774 Warszawa