1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Zaburzenia somatogenne

Zespoły amnestyczne

JOANNA SENIÓW1
1. II Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 411-417
Słowa kluczowe: zespół amnestyczny, uszkodzenie mózgowe, diagnoza neuropsychologiczna

Streszczenie

Przedstawiony został praktyczny,kliniczny aspekt zespołów amnestycznych, spowodowanychogniskowym uszkodzeniem mózgu.Omówiono kontrowersje dotyczące definicji i tworzeniapodtypów tych zespołów oraz wskazano główneprzyczyny ich powstawania. Zamieszczono kilkauwag dotyczących neuropsychologicznej diagnostykiu pacjentów z wybiórczym zaburzeniem pamięci.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Seniów, II Klinika Neurologiczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa