2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Analiza problemów związanych z przyjmowaniem bez zgody do szpitala psychiatrycznego

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 109-114
Słowa kluczowe: przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego, niezdolność do wyrażeniaświadomej zgody, niekompetencja, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Streszczenie

Badaniami objęto 941 postępowańsądowych dotyczących przyjęcia bez zgody doSzpitala Psychiatrycznego im. Adriana Demianowskiegowe Wrocławiu w latach 1995-1996. Stwierdzono,że 123 osoby (13,1%) zostały zatrzymanew szpitalu po cofnięciu –zwykle w ciągu dwóch dób – swej zgody. Wykazano, że w analizowanej grupiepacjentów było 206 osób, których kompetencja dowyrażenia zgody na hospitalizację została zakwestionowana.Stanowiło to prawie 22% wszystkich sprawkierowanych do sądu. U 31 osób (3,3%) z tej grupypostępowanie sądowe zostało wszczęte wyłączniez powodu braku formalnych możliwości przyjęcia doszpitala psychiatrycznego osób niekompetentnych dowyrażenia zgody. Zdaniem autorów wyniki badańpotwierdzają wcześniejszą obserwację, że w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, a także w innych ustawach, brak jest procedury umożliwiającej przyjęciedo szpitala psychiatrycznego osób niekompetentnych,choć mających zachowaną zdolność do czynnościprawnych, co pozwoliłoby oddzielić te osoby odosób kompetentnych przyjmowanych bez zgody z powoduspełnienia przesłanek ustawowych.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Morasiewicz, Katedra Psychiatrii AM, ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław