2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Komisja Przyjęć i Wypisów w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej jako organ poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania praw pacjentów

LESZEK CISZEWSKI1, PRZEMYSŁAW CYNKIER1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 115-118
Słowa kluczowe: środek zabezpieczający, hospitalizacja psychiatryczna

Streszczenie

Rozpoczęcie w roku 1999 przyjęćpacjentów do zakładów psychiatrii sądowejo maksymalnym zabezpieczeniu stwarza szansę istotnejpoprawy bezpieczeństwa wykonywania środkówzabezpieczających, ale jednocześnie ryzyko nieuzasadnionegoograniczania wolności pacjentów tamumieszczonych. W celu właściwego wykorzystaniazakładów o maksymalnym zabezpieczeniu niezbędnejest, zdaniem autorów, powołanie specjalnej komisjipsychiatrycznej, której zadaniem będzie zarównokwalifikowanie tam pacjentów, jak i możliwie szybkiezwalnianie ich do mniej restrykcyjnych zakładów.Działania takiej komisji sprzyjałyby poprawie bezpieczeństwaoraz chroniłyby prawo pacjenta do leczeniaw warunkach możliwie mało uciążliwych.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków