2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Kompetencja do wyrażenia zgody na przyjęcie i pobyt w szpitalu a kompetencja do wyrażenia zgody na leczenie

JANUSZ MORASIEWICZ1
1. Katedry Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 101-107
Słowa kluczowe: kompetencja, świadoma zgoda, kryteria kompetencji, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

W artykule przedstawiono odejście od modelu paternalistycznego w kierunku respektowaniaświadomej zgody pacjenta w odniesieniu do interwencji medycznej w polskim ustawodawstwiemedycznym. Poddano analizie poglądy dotyczącekompetencji do podejmowania decyzji, jako elementuprogowego świadomej zgody. Przedstawiano kryteriai wymogi kompetencji w odniesieniu do polskiegoprawa medycznego, zwracając uwagę na istniejącew tym zakresie braki. Podkreślono potrzebę rozwiązaniaproblemu oceny kompetencji osób zaburzonychpsychicznie w procedurach medycznych i prawnych.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Morasiewicz, Katedra Psychiatrii AM, ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław