2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Problem psychicznej niezdolności kontrahenta w kanonicznym prawie małżeńskim

RYSZARD ZIOMEK1, JÓZEF Z. PIŁASIEWICZ1
1. Metropolitarnego Sądu Biskupiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 171-174
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, małżeństwo

Streszczenie

Autorzy przedstawiają noweuregulowania zawarte w kodeksie prawa kanonicznegoz 1983 r. odnoszące się do prawnych i psychicznychprzesłanek ważnego lubnieważnie zawartegomałżeństwa (kan. 1057). Bliżej przedstawiająaspekty psychicznej zdolności do zawarcia małżeństwazawarte w kan. 1095. Zwracają także uwagęna niektóre przyczyny niezdolności psychicznej dowypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich: zaburzeniaosobowości na tle seksualnym, które wykluczająwyłączność i naturalny sposób dopełnieniazgody małżeńskiej i zaburzenia osobowości poza sferąseksualną, które uniemożliwiają ułożenie prawidłowychstosunków międzyludzkich.

Adres do korespondencji:
Ks. dr Ryszard Ziomek,
Metropolitarny Sąd Biskupi w Szczecinie