2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Pomiar zaburzeń osobowości w różnych fazach alkoholizmu za pomocą testu SUI

JAN M. STANIK1
1. Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 223-231
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu / zaburzenia osobowości / diagnoza psychologiczna

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badańdiagnostycznych 88 pacjentów Poradni Przeciwalkoholowych(35 osób leczonych po raz pierwszy, przymusowo–grupa A, 24 osoby zgłoszone po raz pierwszy,dobrowolnie –grupa B, 29 osób po raz kolejnywznawiających leczenie –grupa C oraz 57 uczestnikówKlubów Anonimowych Alkoholików (grupa D).Analiza wykazała znaczące różnice obrazu osobowości(profilu SUI) pomiędzy wyodrębnionymi grupamiw kolejności: B, A, C, D. Najbardziej różniły sięprofile grup C i D (rps= -0,82), co prowadzi downiosku, że grupy te są swoim wzajemnym zaprzeczeniempod względem koherencji osobowości warunkującejprawidłowe funkcjonowanie społeczne w codziennychsytuacjach życiowych. Badania pozwalajątakże na wyciągnięcie ogólnego wniosku o dużejprzydatności psychologiczno-diagnostycznej testuSUI w lecznictwie uzależnienia alkoholowego.

Adres do korespondencji:
Prof. Jan M. Stanik, Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Grażyńskiego 53, 43-126 Katowice