2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Rola zaburzeń osobowości sprawcy w diagnostyce procesów motywacyjnych

JÓZEF K. GIEROWSKI1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 203-211
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, motywacja przestępstw, opiniowanie sądowe

Streszczenie

Opiniowanie sądowo-psychologicznew przypadku sprawców, u których rozpoznajesię zaburzenia osobowości, stwarza szeregtrudności i problemów diagnostycznych. Przezwyciężeniewspomnianych trudności jest możliweprzez wykorzystanie w postępowaniu diagnostycznymmodelu diagnozy procesów motywacyjnychuwzględniających zarówno osobowościowe, jaki sytuacyjne tło motywacyjne, mające wpływ nawybrane właściwości procesów motywacyjnych.Opisują one stan funkcjonowania osobowości, aktualniepełnione przez nią funkcje regulacyjne i integracyjne.Diagnoza motywacji osób ujawniającychopisane zaburzenia będzie zdecydowanie bardziejtrafna i rzetelna, gdy wykorzystamy systemowepodejście do zaburzeń osobowości zaproponowaneprzez Andrzeja Jakubika.

Adres do korespondencji:
Pro! Józef K. Gierowski, Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków