2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

HENRYK GÓRSKI1, Antoni Florkowski1, Sławomir Szubert1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 253-257
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, opiniowanie psychiatryczno-sądowe

Streszczenie

Mimo dominującego w literaturzepoglądu, że tylko określone kodeksowo kategoriechorobowe psychiki pozwalają orzekać stanniepoczytalności lub poczytalności znacznie ograniczonej,odzywają się głosy wielu prawników, a takżelicznych psychiatrów, iż nie docenia się negatywnejroli niektórych typów krańcowo zaburzonej osobowościsprawcy czynu zabronionego. Autorzy zwracająrównież uwagę na to, że każda osobowość winnabyć pojmowana w wymiarze nie zawsze stabilnegokontinuum, a obraz kliniczny sytuacyjnych dekompensacjipozornie trwałych mechanizmów osobowościowych,osiąga niejednokrotnie rozmiary stanuz pogranicza psychozy, a nawet psychotycznego.Oznacza to potrzebę weryfikacji dotychczasowegopodejścia psychiatrii sądowej do osób z zaburzeniamiosobowości, u których splot szczególnie urazowychczynników psychologiczno-sytuacyjnych mógłskutkować wyzwoleniem dekompensacją postawo charakterze kryminogennym.

Adres do korespondencji:
Dr Henryk Górski, Katedra i Klinika Psychiatrii WAM, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź