Archiwum 1992–2013

2000, tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Implikacje psychiatryczne w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: opis przypadku

Irena Krupka-Matuszczyk, MACIEJ MATUSZCZYK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 25-27

Praca przedstawia postępowaniediagnostyczne i terapeutyczne u pacjenta,u którego psychiatra rozpoznał przewlekłą obturacyjnąchorobę płuc. Diagnoza została potwierdzonabadaniami pulmonologicznym. Przedstawianypacjent należy do pierwszych w kraju, u którychzastosowano aparat CPAP.

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne w przebiegu nadczynności tarczycy: opis przypadku

ZOFIA BRONOWSKA, ANNA KUCHARSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 29-34

Autorki przedstawiają pacjentkęhospitalizowaną w Klinice Psychiatrii Dziecii Młodzieży IPiN z powodu zaburzeń psychicznych.Opisują trudności diagnostyczne i procesustalania ostatecznego rozpoznania. Przyczynązmian w funkcjonowaniu psychicznym okazały sięzaburzenia hormonalne –nadczynność tarczycy.

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne u chorych z torbielą przegrody przezroczystej: opis dwu przypadków

Piotr W. Gorczyca, JERZY A. MATYSIAKIEWICZ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 35-38

W pracy przedstawiono występowaniezaburzeń psychicznych u dwóch pacjentek,u których stwierdzono obecność torbieli przegrodyprzezroczystej. U pierwszej pacjentki rozpoznanozespół paranoidalny, lekkie upośledzenieumysłowe, padaczkę, natomiast u drugiej pacjentki – zespół psychoorganiczny oraz stany depresyjnei padaczkę w wywiadzie.

Diagnostyka

Uzależnienie od tzw. energy drinks: opis przypadku

JERZY A. MATYSIAKIEWICZ, KRYSTYNA DOBROWOLSKA, Robert Pudlo, Piotr W. Gorczyca
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 43-46

Przedstawiono przypadek uzależnieniaod napoju o nazwie Red Bull zawierającegoguaranę. Po krótkim okresie jego używaniawystąpiło pełne uzależnienie z objawami abstynencyjnymi.U pacjenta po wypiciu tego napojui alkoholu wystąpiła ostra psychoza z omamamiwzrokowymi.

Diagnostyka

Nadużywanie insuliny w celach odurzających

Robert Pudlo, Małgorzata Pudlo, JERZY A. MATYSIAKIEWICZ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 47-50

Autorzy opisują pacjenta, którywstrzykiwał sobie samodzielnie nadmierne dawkiinsuliny lub spożywał znaczne ilości cukru w celuuzyskania zwiększenia dawki leku. Nie udało sięustalić innej przyczyny nadużywania poza chęciąprzeżycia przyjemności.

Diagnostyka

Weryfikacja rozpoznania schizofrenii paranoidalnej po 10 latach: opis przypadku

ANNA BASIŃSKA-STARZYCKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 51-53

Opisano przypadek pacjenta bezskutecznieleczonego w kilku ośrodkach, w związkuz rozpoznaniem „typowej" schizofrenii. Pacjent źletolerował neuroleptyki, a w toku ich stosowaniaobserwowano nasilenie objawów. Mimo braku nieprawidłowościw jednorazowym badaniu EEG, analizaokoliczności występowania epizodów nasunęła podejrzeniepadaczki skroniowej, potwierdzonego zarównokolejnym badaniem EEG,jak i skutecznością odpowiedniegoleczenia. Niepowodzenia kuracji winnyczęściej skłaniać do rewizji „niepodważalnych"rozpoznań,zwłaszcza, że jednorazowy prawidłowy zapisEEG nie wyklucza zaburzeń o etiologii organicznej.

Diagnostyka

Oddziaływania prądami i polami elektromagnetycznymi jako treści zaburzeń psychotycznych: opis kilku przypadków

Tomasz Zyss, JOANNA BOROŃ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 55-61

Praca omawia zjawisko oddziaływaniaprądami oraz polami elektromagnetycznymi,o jakim donoszą niektórzy pacjenci psychotyczni.Omówiono kilka przypadków kazuistycznych.Fenomen psychopatologiczny przedstawionow kontekście zmysłu elektromagnetycznego.

Diagnostyka

Między etyką zawodową a normą prawną: studium przypadku trzech psychoz w jednej rodzinie

MARIUSZ FURGAŁ, JACEK DATKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 63-66

Autorzy opisują stan psychopatologicznymatki i dwóch córek, cierpiących nazaburzenia o charakterze psychotycznym. Stanzdrowia badanych dawał podstawy do przymusowejhospitalizacji w trybie wnioskowym. Opisanopostępowanie z chorymi w kontekście ustawyo ochronie zdrowia psychicznego, wskazując nawynikające z niego dylematy i zagrożenia.

Diagnostyka

Wgląd jako zagadnienie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem zespołów depresyjnych: opis dwóch przypadków

Krzysztof Czuma, ANNA GĄSIOREK-PAKOSZ, BEATA WILCZEK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 67-70

Autorzy dokonują krótkiegoprzeglądu piśmiennictwa dotyczącego problematykiwglądu w różnych zespołach psychopatologicznych,a także oceny znaczenia wglądu w procesie terapiichorych. Więcej miejsca poświęcają problematycewglądu w zespole depresyjnym wskazując na różnorodnośćopinii na ten temat oraz na znaczenie,jakiewgląd może mieć na przebieg chorowania, zwłaszczaw pierwszym epizodzie depresji. Powyższe ilustrują omówieniem dwóch przypadków.

Diagnostyka

Ciąża rzekoma: opis przypadku

ANNA BOCIANOWSKA, ANNA KOSSAKOWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 77-78

Przedstawiono przypadek ciążyrzekomej u pacjentki w okresie zaostrzenia nawracającychzaburzeń depresyjnych, w trakcie epizodudepresyjnego umiarkowanego, przy współistnieniucech zaczynającego się otępienia naczyniowego.

Diagnostyka

Zespół lęku napadowego, zaburzenia hipochondryczne czy zapalenie wyrostka mieczykowatego mostka – trudności diagnostyczne i konsekwencje terapeutyczne: opis przypadku

ANNA KOSSAKOWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 83-86

Opisano przypadek 39-letniegomężczyzny z napadami paniki, u którego obraz klinicznyzdominowały skargi natury hipochondrycznej,skłaniając do poszukiwania pomocy u kardiologów,gastrologów i chirurgów. Rozpoznanie zapalenia wyrostkamieczykowatego mostka i podjęte leczeniechirurgiczne nie przyniosły ustąpienia dolegliwości.Oprócz trudności diagnostycznych opisany przypadekjest dowodem potrzeby ścisłej współpracy psychiatrówi lekarzy innych specjalności w przypadku zaburzeńlękowych, dla uniknięcia narażenia pacjenta naniepotrzebne procedury lecznicze.

Diagnostyka

Zespół obsesyjno-kompulsyjny o obrazie należącym do tzw. spektrum zaburzeń OCD: opis przypadku

MACIEJ ŻERDZIŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 87-92

Opis kazuistycznego przypadkureprezentującego objawy obsesyjno-kompulsyjneo szczególnym obrazie psychopatologicznym łączącymw sobie objawy chorób z tzw. spektrum zaburzeńOCD. Późne rozpoczęcie właściwego leczeniapsychiatrycznego, skrajna dziwaczność zachowaniai symbiotyczny związek z matką stanowiąo istotnych trudnościach w kontynuowaniu terapiiwielopoziomowej.

Diagnostyka

Pamięć odzyskana: opis przypadku

IWONA GROBEL, MAŁGORZATA KOSTECKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 93-95

Przedstawiono opisany wcześniejprzypadek pacjentki z amnezją dysocjacyjną.Uzupełniono materiał wyjaśniający powody powstaniapatologii i zweryfikowano postawione poprzedniohipotezy.

Terapia

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) u młodego mężczyzny z cechami osobowości histrionicznej: opis przypadku

KRZYSZTOF KUBIAK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 103-107

Przedstawiono przypadek młodegomężczyzny z zaburzeniami dysocjacyjnymi,u którego stwierdzono również cechy osobowościhistrionicznej. Bezpośrednią przyczyną jego hospitalizacjibyły powtarzające się od 2 lat incydenty utratyprzytomności z drżeniem ciała, które mimo brakupotwierdzonych zmian w o.u.n. uważano za napadypadaczkowe. Podkreślono trudności różnicowaniaoraz potrzebę doświadczenia i współpracy lekarzyróżnych specjalności. Podstawową metodą terapeutycznąpozostaje psychoterapia, z uwzględnieniemniewielkich dawek leków przeciwdepresyjnych lubneuroleptyków.

Terapia

Skuteczność pozafarmakologicznych oddziaływań w leczeniu schizofrenii: opis przypadku

Agnieszka Gmitrowicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 109-113

Przedstawiono przypadek schizofreniiu osoby młodocianej, która przerwała farmakoterapięm.in. z powodu złej wyjściowo tolerancjileków. Psychoedukacja przyczyniła się do zmianypostawy matki wobec choroby córki, co umożliwiłopodjęcie u pacjentki terapii przez sztukę (arteterapii).Uzyskano znaczącą poprawę w zakresiejej kontaktu z lekarzem, wglądu w chorobę, funkcjonowaniaspołecznego.

Terapia

Problemy psychoterapii pacjentów z przewlekłą chorobą zagrażającą życiu leczonych w Klinice Nerwic: opis dwóch przypadków

KATARZYNA SKULIMOWSKA, MAŁGORZATA SIWAK-KOBAYASHI, ELŻBIETA GALIŃSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 121-128

Przedstawiono dwóch pacjentówz zagrażającą życiu chorobą somatyczną (sklerodermiąukładową oraz marskością wątroby z żylakamiprzełyku) oraz z problematyką nerwicową. Przedstawionoproblemy związane z leczeniem tych pacjentów,ze szczególnym uwzględnieniem celów terapiii trudności w przebiegu leczenia psychoterapią.

Terapia

Nagłe wyleczenie przewlekłych zaburzeń depresyjno-lękowych po jatrogennym epizodzie drgawkowym: opis przypadku

Krzysztof Kotrys
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 133-137

Opisano przypadek 28-letniejpacjentki z przewlekłymi zaburzeniami o obraziemieszanym, z elementami zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych i nawracającymi zaburzeniamidepresyjnymi o długotrwałym, uporczywym przebiegu.Autor opowiada historię niezwykle szybkieji względnie trwałej zmiany obrazu klinicznego pojatrogennym napadzie drgawkowym wywołanympodawaniem klomipraminy. Zwraca uwagę na wielokierunkowośćzmian zachowania indukującychnieoczekiwane zmiany w środowisku pacjentki.

Terapia

Hiperprolaktynemia u bliźniaczek w toku leczenia schizofrenii: opis przypadku

WITOLD DUŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 139-142

Przedstawiono przebieg schizofreniiu 27-letnich bliźniaczek jednojajowych zezbliżoną symptomatologią oraz podobną reakcjąna stosowane leczenie. Przy dawce risperydonu2-3 mg/dobę obserwowano dyskinezy. Dawka4 mg nie spowodowała zmiany ambiwalentnej postawywobec leczenia. Stwierdzono wzrost poziomuprolaktyny powyżej 2500 mIU/L. U obydwu pacjentekwystąpiły mlekotoki brak miesiączki,co spowodowało odstawienie leku. Omówiono postępowanielecznicze i rehabilitacyjne w latach1994-1999. Wskazano na celowość rutynowegooznaczania poziomu prolaktyny przed i podczas leczeniarisperydonem.

Terapia

Odmowa leczenia cukrzycy – zaburzenia psychiczne czy świadomy wybór? Opis przypadku

RADOSŁAW TWORUS, JOANNA WOJEWÓDZKA, ANNA GAJERSKA, PIOTR ILNICKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 143-149

Autorzy analizują przyczynyodmowy właściwego leczenia cukrzycy przez pacjentkę,mimo pogarszającego się na przestrzenimiesięcy stanu somatycznego i zagrożenia życia.Rozważają lekarskie i prawne możliwości postępowaniaw takim przypadku. (red.)