2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Weryfikacja rozpoznania schizofrenii paranoidalnej po 10 latach: opis przypadku

ANNA BASIŃSKA-STARZYCKA1
1. Katedry i I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Katedry i I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w WarszawieWarszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 51-53
Słowa kluczowe: padaczka skroniowa, schizofrenia, różnicowanie, opis przypadku

Streszczenie

Opisano przypadek pacjenta bezskutecznieleczonego w kilku ośrodkach, w związkuz rozpoznaniem „typowej" schizofrenii. Pacjent źletolerował neuroleptyki, a w toku ich stosowaniaobserwowano nasilenie objawów. Mimo braku nieprawidłowościw jednorazowym badaniu EEG, analizaokoliczności występowania epizodów nasunęła podejrzeniepadaczki skroniowej, potwierdzonego zarównokolejnym badaniem EEG,jak i skutecznością odpowiedniegoleczenia. Niepowodzenia kuracji winnyczęściej skłaniać do rewizji „niepodważalnych"rozpoznań,zwłaszcza, że jednorazowy prawidłowy zapisEEG nie wyklucza zaburzeń o etiologii organicznej.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Basińska-Starzycka, Katedra i l Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa