2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zespół lęku napadowego, zaburzenia hipochondryczne czy zapalenie wyrostka mieczykowatego mostka – trudności diagnostyczne i konsekwencje terapeutyczne: opis przypadku

ANNA KOSSAKOWSKA1
1. Oddziału XI Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Choroszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 83-86
Słowa kluczowe: zespół lęku napadowego, hipochondria, zapalenie wyrostka mieczykowatego mostka

Streszczenie

Opisano przypadek 39-letniegomężczyzny z napadami paniki, u którego obraz klinicznyzdominowały skargi natury hipochondrycznej,skłaniając do poszukiwania pomocy u kardiologów,gastrologów i chirurgów. Rozpoznanie zapalenia wyrostkamieczykowatego mostka i podjęte leczeniechirurgiczne nie przyniosły ustąpienia dolegliwości.Oprócz trudności diagnostycznych opisany przypadekjest dowodem potrzeby ścisłej współpracy psychiatrówi lekarzy innych specjalności w przypadku zaburzeńlękowych, dla uniknięcia narażenia pacjenta naniepotrzebne procedury lecznicze.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Kossakowska, Oddział Xl Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz