2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcie sądu karnego. Wyniki badań aktowych przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

EWA HABZDA-SIWEK1
1. Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 155-164
Słowa kluczowe: psychiatria i psychologia sądowa, opiniowanie psychiatryczne i psychologicznew postępowaniu karnym, wykorzystanie dowodu z opinii biegłych w wyrokowaniu

Streszczenie

W oparciu o przeprowadzonebadania akt sądowych, autorka przedstawia kilkaproblemów związanych z opiniowaniem psychiatrycznymi psychologicznym dorosłych sprawcówprzestępstw. W szczególności dotyczą one okolicznościpowołania i doboru biegłych przez organyprocesowe,form współpracy biegłych przy opracowywaniuopinii oraz możliwości wykorzystaniaw wyrokowaniu diagnozy psychopatologicznej i danychosobopoznawczych zawartych w opiniach.

Adres do korespondencji:
Mgr Ewa Habzda-Siwek, Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Olszewskiego 2,31-007 Kraków