2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Opinie biegłych psychiatrów przedmiotem skargi do Europejskiej Komisji Praw Człowieka

JÓZEF BUKOWSKI1, Józef Kocur1, RENATA NENTWICH1, WIESŁAWA TRENDAK2
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 45-48
Słowa kluczowe: Rada Europy, opinia sądowo-psychiatryczna

Streszczenie

W celu zapewnienia przestrzeganiazobowiązań wynikających, dla WysokichUkładających się Stron, z Konwencji o OchroniePraw Człowieka i Podstawowych Wolności powołanoEuropejską Komisję Praw Człowieka i TrybunałPraw Człowieka. Polska uznała kompetencjetych organów do rozpatrywania skarg indywidualnychna władze polskie za naruszenia Konwencjiod l maja 1993 r. Autorzy analizują skargi, zwracającszczególną uwagę na te, których przedmiotembyły opinie sądowo-psychiatryczne wydane w latach1990-1999.

Adres do korespondencji:
Dr Józef Bukowski, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego
Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych Wojskowej Akademii Medycznej,
Pl. Hallera 1,90-647 Łódź