2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Penitencjarne aspekty współpracy funkcjonariuszy służby więziennej z personelem specjalistycznym oddziałów psychiatrii sądowej

SŁAWOMIR ULCHURSKI1
1. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 129-135
Słowa kluczowe: oddział psychiatrii sądowej, działalność penitencjarna

Streszczenie

Opracowanie poświęcone jestmożliwościom prawnym, organizacyjnym i kadrowym,jakie aktualnie występują w aresztach śledczych,a których wykorzystanie w dużym stopniuułatwia personelowi specjalistycznemu oddziałówpsychiatrii sądowej proces wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych.Autor wskazuje, że takiej możliwości nie zapewniająoddziały psychiatrii sądowej na terenie szpitali psychiatrycznych,funkcjonujących poza strukturą organizacyjnąwięziennictwa.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Ulchurski,
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Szczecin