2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Próba zastosowania analizy sekwencyjnej do oceny diagnozy poczytalności ograniczonej

Stanisław Ilnicki1
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala KlinicznegoWojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 145-153
Słowa kluczowe: trafność diagnozy, poczytalność ograniczona, analiza sekwencyjna, przestępstwawojskowe

Streszczenie

Poddano analizie 1741 opiniisądowo-psychiatrycznych z lat 1970-1994 wydanychprzez kilkunastu biegłych w stosunku dosprawców przestępstw typowo wojskowych. Za pomocąkomputerowego programu analizy sekwencyjnejoceniano przesłanki poczytalności ograniczonej,ich wagi diagnostyczne oraz trafność diagnozy poczytalnościsprawców. Stwierdzono istotne różnicemiędzy biegłymi w zakresie częstości rozpoznawaniapoczytalności ograniczonej 21-54% (x= 39%)oraz w ocenie znaczenia przypisywanego poszczególnymcechom diagnostycznym. Tylko upośledzenieumysłowe lekkiego stopnia oraz niepsychotycznezaburzenia reaktywne były traktowane przez wszystkichbiegłych,jako samoistne predyktory zmniejszonejpoczytalności. Stwierdzono znaczne indywidualnezróżnicowanie wskaźników zgodności rzeczywistejdiagnozy poczytalności ograniczonej z diagnozą określonąna podstawie analizy sekwencyjnej 19-70%(x=47%). Potwierdzono dydaktyczną użytecznośćanalizy sekwencyjnej w samokontroli procesów diagnostyczno-decyzyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Ilnicki, Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego WAM,
ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa 60,
e-mail: ilnicki@warszawa.eta.pl