2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Procesowa kontrola opinii sądowo-psychiatrycznych w świetle nowego kodeksu postępowania karnego

TADEUSZ TOMASZEWSKI1
1. Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 17-23
Słowa kluczowe: biegły, opinia psychiatryczna

Streszczenie

Wprowadzenie kodeksu postępowaniakarnego z 1997 r. zmusza do zbadania, jaknowe przepisy wpływają na przeprowadzanie dowoduz opinii biegłych lekarzy psychiatrów. W związkuz tym, w pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie,czy istnieje potrzeba ścisłej kontroli opinii psychiatrycznychoraz jaki powinien być zakres takiej kontroli.Oparto się przy tym zarówno na przepisachnowego kodeksu i poglądach doktryny, jak równieżna badaniach praktyki sądowej i analizie orzecznictwaSądu Najwyższego. Najpierw wskazano na ułomnościpraktyki w zakresie kontroli i oceny opiniipsychiatrycznych dokonywanej przez organy procesowe,a następnie przeprowadzono dyskusję, w jakimzakresie taka kontrola jest możliwa i konieczna.Pokazano także rolę stron procesowych w tej kwestiioraz omówiono zagadnienie zespołowości opinii psychiatrycznych.W zakończeniu przedstawiono propozycjęprzedmiotowego zakresu kontroli opinii psychiatrycznych,prezentując listę problemów, które – w zależnościod potrzeb i okoliczności sprawy –powinnybyć w ramach takiej kontroli uwzględnione.

Adres do korespondencji:
Prof Tadeusz Tomaszewski, Zakład Kryminalistyki,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa