2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Rozbieżności w opiniowaniu następstw pourazowych pomiędzy psychiatrami a medykami sądowymi w sprawach karnych i cywilnych

CZESŁAW CHOWANIEC1, MAŁGORZATA CHOWANIEC1
1. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 121-128
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychiatryczne, opinie sądowo-lekarskie

Streszczenie

Woparciu o wybrane przykładyspraw aktowych z materiału Zakładu MedycynySądowej w Katowicach autorzy przedstawiają próbęposzukiwania przyczyn rozbieżności stanowisk w opiniowaniunastępstw po urazach głowy między psychiatrami,neurologami a medykami sądowymi. Kryteria, na podstawie których wcześniej wydane opinieuznano za nieprawidłowe sprowadzały się do sprawdzeniazachowania reguł opiniowania sądowo-lekarskiegow tego rodzaju sprawach, tj. zgodności opinii,prawidłowości oceny związku przyczynowo-skutkowego,wyciągania z wykonanych badań umotywowanychwniosków, wreszcie zrozumienia i praktycznegostosowania sformułowań kodeksowych. Jak to wynikaz naszych obserwacji najczęstsze błędy opiniodawczepopełnione przez lekarzy psychiatrów oraz neurologówwynikały z: (1) bezpodstawnego, nie umotywowanegoprzyjęcia w opinii, jako skutku urazuwstrząśnienia mózgu oraz cerebrastenii pourazowej,a nawet encefalopatiipourazowej, (2) braku wiedzyo podstawowych zasadach opiniowania, (3) brakuznajomości przepisów kodeksu karnego, (4) zbytwczesnego wydania jednoznacznej opinii o czasookresienaruszenia czynności narządu oraz trwałych skutkachdoznanego urazu, (5) braku przeprowadzeniabadań własnych osoby poszkodowanej.

Adres do korespondencji:
Dr Czesław Chowaniec, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice