2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Teoretyczne i metodologiczne przesłanki opiniodawstwa psychologicznego w procesie sądowym

JAN M. STANIK1
1. Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 69-80
Słowa kluczowe: psychologia sądowa, ekspertyza sądowa, biegły sądowy

Streszczenie

Artykuł przedstawia prawneuregulowania powoływania psychologów w charakterzebiegłych określając tym samym ich kompetencjeprocesowe. Następnie przedstawiona zostałaanaliza pojęcia wiadomości specjalnych z zakresupsychologii. Ten zakres wiedzy i umiejętności oddzielonood potocznej wiedzy psychologicznej, która„wiadomościami specjalnymi"sensu stricto nie jest.Główna część artykułu poświęcona jest omówieniuteoretycznych i metodologicznych podstaw, na którychwinna być oparta psychologiczna ekspertyza sądowa. Wreszcie omówiono 11 wyodrębnionych problemów diagnostyczno-badawczych stanowiących konkretne obszary psychologicznych ekspertyz sądowych, które są w praktyce zadaniami ekspertalnymi dla biegłych psychologów.

Adres do korespondencji:
Prof Jan M. Stanik, Katedra Psychologii Klinicznej,
Wydział Pedagogiki i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Grażyńskiego 53,40-126 Katowice