2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Stwardnienie Rozsiane

Rola interferonu beta w leczeniu stwardnienia rozsianego

Jacek Losy1
1. Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 41-44
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, interferon beta

Streszczenie

Praca przedstawia zwięzły przegląd dotychczasowych prób klinicznych leczenia stwardnienia rozsianego interferonami beta-1a oraz beta-1b. Korzyści z leczenia interferonem beta pacjentów z SM są obecnie niepodważalne. W pracy przedstawiono wpływ leczenia interferonami beta na częstość rzutów choroby, narastanie niewydolności ruchowej, a także na aktywność SM ocenianą w badaniach tomografii rezonansu magnetycznego. Dyskutowany jest też wpływ interferonu beta na zjawiska immunologiczne zachodzące w chorobie.

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Losy, Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii AM,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań