2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Stwardnienie Rozsiane

Rola zakażeń wirusowych w patogenezie stwardnienia rozsianego

IZABELA LIWEŃ1
1. Zakładu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 31-39
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, patogeneza, zakażenie wirusowe

Streszczenie

Etiopatogeneza stwardnienia rozsianego (SM) nie jest w pełni poznana. Wiadomo, że ma charakter wieloczynnikowy. Istotną rolę odgrywają w niej zakażenia bakteryjne i wirusowe. W pracy przedstawiono krytyczny przegląd danych wskazujących na udział zakażeń wirusowych w rozwoju SM. Omówiono najnowsze wyniki badań nad rolą zakażeń wirusowych w patogenezie SM, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa Epsteina-Barr, wirusa JC (inicjały od nazwiska pacjenta), ludzkiego wirusa herpes typu 6, ludzkiego wirusa białaczki T komórkowej typu 1, retrowirusa „związanego ze stwardnieniem rozsianym" i wirusa odry. Wykazany ostatnio związek SM z zakażeniem retrowirusem związanym ze stwardnieniem rozsianym (MSRV), aczkolwiek mocno akcentowany przez odkrywców tego wirusa, nie znajduje potwierdzenia w badaniach własnych, w których stwierdzono występowanie MSRV również u osób zdrowych. Szereg danych wskazuje, że zakażenia wirusowe z pewnością odgrywają istotną rolę w patogenezie SM. Poznanie ich znaczenia w rozwoju SM mogłoby się przyczynić do wypracowania nowych sposobów leczenia chorych na SM.

Adres do korespondencji:
Dr Izabela Liweń, Zakład Genetyki Człowieka PAN,
ul. Strzeszyńska 32,60-479 Poznań