2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem genów DRD2 i DRD3 a schizofrenią

JOANNA HAUSER1, PIOTR M. CZERSKI1, MALWINA CZARNY-RATAJCZAK3, PAWEŁ KAPELSKI1, SEBASTIAN GODLEWSKI1, FILIP RYBAKOWSKI2, MONIKA DMITRZAK4, Anna Leszczyńska1, ANNA LATOS-BIELEŃSKA3, JANUSZ K. RYBAKOWSKI1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
3. Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
4. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (studentka)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 149-157
Słowa kluczowe: schizofrenia, genetyka, DRD2, DRD3

Streszczenie

Współudział czynników genetycznychw etiopatogenezie schizofrenii jest dobrzeudokumentowany. Uważa się, że podatność na zachorowaniejest najprawdopodobniej wynikiem działaniawielu genów. Przeprowadzono badania asocjacyjnedotyczące częstości występowania poszczególnychalleli i genotypów tzw. genów kandydujących,w grupie pacjentów chorych na schizofrenię(n=129) i w grupie osób zdrowych (n=111).W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań asocjacyjnychpolimorfizmu genów kandydującychDRD2 (substytucja T/G wintronie 6, w pozycji -72od końca 5'eksonu 7 i substytucja C/T w kodonie313 weksonie 7-) i DRD3 (polimorfizm Ball w kodonie9 eksonu 1) w schizofrenii. Nie potwierdzonozwiązku badanych polimorfizmów ze schizofrenią.

Adres do korespondencji:
Prof Joanna Hauser, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27/31, 60-572 Poznań