2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Psychopatologiczne następstwa operacji rewaskularyzacji mięśnia sercowego metodą pomostowania – doniesienie wstępne

JOANNA RYMASZEWSKA1, WOJCIECH KUSTRZYCKI2, Andrzej Kiejna3
1. Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Chirurgii Serca we Wrocławiu
3. Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 169-176
Słowa kluczowe: depresja, lęk, rewaskularyzacja serca

Streszczenie

Celem pracy była ocena stanupsychicznego pacjentów poddawanych chirurgicznemuleczeniu choroby niedokrwiennej serca. Rewaskularyzacjanaczyń wieńcowych metodą przęsłowaniabyła przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowymz zastosowaniem normotermii lub hipotermii. Pozabadaniem psychiatrycznym w pracy posłużono sięskalą depresji Becka, inwentarzem lęku Spielbergeraoraz strukturalizowanym kwestionariuszem własnegoautorstwa, w którego skład wchodzą dwie pięciopunktoweskale subiektywnej oceny samopoczucia fizycznegooraz psychicznego pacjenta. Dotychczas zbadano40 osób, spośród których u 32% rozpoznanozespół depresyjny, zwykle o łagodnym lub umiarkowanymnasileniu, zarówno przed, jak i po operacji.U 21% badanych odnotowano wysoki poziom lękuw obu pomiarach. Płeć żeńska i starszy wiek predysponowałydo gorszej samooceny oraz częstszegowystępowania zaburzeń nastroju i lękowych. Czynnikichirurgiczne, poza korzystnym wpływem normotermiina poziom lęku, nie miały wpływu na obrazpsychopatologiczny badanych po operacji.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Rymaszewska, Specjalistyczny Zespól Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław