2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Sekwencja objawów neurologicznych w ostrym zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku

STANISŁAW OCHUDŁO1, ANETTA BAL1, GRZEGORZ OPALA1
1. Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 207-212
Słowa kluczowe: zatrucie tlenkiem węgla, MRI, CT, SPECT

Streszczenie

W postaci dwufazowej ostregozatrucia tlenkiem węgla (CO), bezpośrednio po intoksykacjiwystępują głębokie zaburzenia przytomności,następnie przez okres kilku lub kilkunastutygodni nie obserwuje się objawów chorobowych, poczym pojawiają się różne zaburzenia neurologicznelub psychiczne. Uszkodzenia mózgowia po zatruciuCO najczęściej lokalizują się obustronnie w istociebiałej, w prążkowiu, w hipokampie i korze mózgowej.W przedstawionym przez nas przypadku ostregozatrucia CO dokonano oceny uszkodzeń mózgowiai ich charakteru na podstawie badań CT i MRIwykonanych w kilka dni i po 6 miesiącach od zatrucia.Zmiany w CT widoczne były jako ogniska hipodensyjne,zlokalizowane obustronnie w istocie białej.W MRI w sekwencji PD i T2, zarówno bezpośredniopo zatruciu jak i 6 miesięcy później, uwidocznionoznaczne wzmocnienie sygnału w obrębie całegoprążkowia oraz kory mózgowej, głównie w płatachczołowych. W szóstym miesiącu po zatruciu wykonanoSPECT, uwidaczniając zaburzenia regionalnegoprzepływu krwi w obrębie jąder podkorowych.W opisywanym•przypadku wyniki badania MRIi SPECT dobrze korelują z obrazem klinicznym.Wydaje się, że badanie MRI jest bardziej przydatneniż CT w ocenie i monitorowaniu zmian mózgowiapowstałych po zatruciu CO.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Ochudło, Klinika Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice,
tel. (0-32) 2525004,fax: (0-32) 2046164, e-mail: neurowp@infomed.slam.katowice.pl