2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Drogi nadziei - refleksje lekarza psychiatry

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 497-499
Adres do korespondencji:
Doc. Andrzej Janicki
ul. Sudecka 2 m. 3, 57-550 Stronie Śląskie