2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Kilka refleksji psychiatry na przełomie stuleci

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 507-508
Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 66-212 Cibórz