2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksje o psychiatrii na koniec wieku

Maria Orwid1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 513-515
Adres do korespondencji:
Prof. Maria Orwid
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków