2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Psychiatria

Przegląd badań genów kandydujących w chorobach afektywnych

Anna Leszczyńska1, PIOTR CZERSKI2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Pracowni Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 33-43
Słowa kluczowe: choroby afektywne, geny kandydujące, koncepcje biochemiczne

Streszczenie

Przedstawiono postępy w badaniach genetyki molekularnej nad etiologią chorób afektywnych. W badaniach tych stosowane są dwie metody: metoda genu kandydującego i metoda przeszukiwania całego genomu. W powyższej pracy przedstawiono wyniki badań metody genów kandydujących – polegającej na wybraniu genu, który teoretycznie ma związek z etiologią choroby. Badania odnoszą się głównie do biochemicznych koncepcji etiologii chorób afektywnych. Opisane wyniki tych badań wskazują na znaczącą rolę genów kodujących: hydroksylazę tyrozyny, katecholo-0-metylotransferazę, monoaminooksydazy typu A i B, receptory kwasu gamma-aminomasłowego oraz adenozyno trifosfatazę w chorobie afektywnej dwubiegunowej, natomiast w chorobie afektywnej jednobiegunowej może mieć znaczenie gen kodujący receptor dopaminy D4.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Leszczyńska,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań