2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Ocena percepcji mimicznej w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu

Katarzyna Kucharska-Pietura1, MAREK MASIAK1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 343-351
Słowa kluczowe: percepcja mimiczna, percepcja twarzy, schizofrenia, uszkodzenie mózgu

Streszczenie

Porównano percepcję mimiczną i percepcję emocjonalnie obojętnych twarzy w grupach: (S) chorzy z podprzewlekłym przebiegiem schizofrenii (n = 50), (es) chorzy z przewlekłą schizofrenią (n = 50), (P) chorzy z prawopółkulowym uszkodzeniem mózgu (n = 30), (L) chorzy z lewopółkulowym uszkodzeniem mózgu (n = 30) i (N) osoby zdrowe (n = 50). W badaniach zastosowano: MMSE, PANSS, „Test nazywania i rozpoznawania wyrazu emocjonalnego twarzy", „Test rozpoznawania twarzy". Badani z grupy P i chorzy na schizofrenię ujawnili deficyty percepcji mimicznej i twarzy, które ulegały pogłębieniu wraz z czasem trwania schizofrenii. Deficyt percepcji twarzy był istotnie mniejszy od deficytu percepcji mimicznej.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Kucharska-Pietura,
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin