2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych sprawców działających w stanie nietrzeźwości alkoholowej

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 359-373
Słowa kluczowe: nietrzeźwość, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Do badań wykorzystano 199 opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych po obserwacjach szpitalnych w latach 1995-1996, które nadesłano do Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN. W grupie 180 opinii dotyczących sprawców działających w stanie zwykłego upicia alkoholem najwyższy odsetek przestępstw stanowiły czyny przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstwa), następnie kolejno: czyny przeciwko mieniu, rodzinie, wolności, bezpieczeństwu publicznemu. Wśród 19 opinii dotyczących sprawców w stanie upicia alkoholem innym niż zwykle najwyższy odsetek dotyczył także czynów przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstw), następnie przeciwko mieniu i przestępstw seksualnych. W porównaniu z wynikami badań Uszkiewiczowej z 1960 r. odsetek czynów przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstw) pozostał zbliżony, większy jest obecnie odsetek czynów przeciwko mieniu, a przede wszystkim przeciwko rodzinie. Od czasu badań autorki notuje się znaczący spadek ocen kwestionujących poczytalność tych sprawców i wniosków o zastosowanie wobec nich środka zabezpieczającego. Opinie dotyczące tej grupy sprawców wykazują szereg niedociągnięć i braków, zwłaszcza dotyczących przytaczania objawów upić innych niż zwykle, wykorzystania danych z akt sprawy oraz analiz i ocen objawów nadużywania alkoholu, modelu picia.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków