2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Skuteczność zespołów leczenia środowiskowego w czterech ośrodkach – katamneza dwuletnia

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka1, Ludmiła Boguszewska1, STANISŁAW WÓJTOWICZ1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 289-299
Słowa kluczowe: zespoły opieki środowiskowej, efektywność, psychiatria środowiskowa

Streszczenie

Badanie miało na celu porównanie skuteczności opieki zespołów leczenia środowiskowego i leczenia tradycyjnego (ambulatoryjnego) u przewlekle chorych na psychozy, głównie na schizofrenię. Przebadano 107 pacjentów, którzy losowo zostali przydzieleni do grup eksperymentalnych i kontrolnych, oraz przedstawicieli ich rodzin. Wszystkie te osoby były badane trzykrotnie – na początku, po 10 miesiącach i po 22 miesiącach. Wykazano, że efekty uzyskane po 22 miesiącach opieki środowiskowej są istotnie lepsze od efektów opieki tradycyjnej w większości zastosowanych miar. Wyższą skuteczność zespołów środowiskowych stwierdzono w następujących miarach: czas hospitalizacji, cztery obszary funkcjonowania społecznego (ogółem, kontakty interpersonalne, niezależność, praca), satysfakcja chorych z usług, zachowania uciążliwe pacjentów i obciążenie rodziny. Nie stwierdzono większej skuteczności zespołów w następujących miarach: liczba przyjęć i trzy obszary funkcjonowania społecznego (wycofanie, rekreacja, prospołeczność). Efekty pracy zespołów leczenia po 22 miesiącach są wyraźnie lepsze niż uzyskane po 10 miesiącach, zwłaszcza w zakresie obciążenia rodziny, zachowań uciążliwych oraz czasu hospitalizacji chorych -po l0 miesiącach nie było różnic między grupami, a po 22 miesiącach uzyskano istotnie większą poprawę u chorych objętych opieką środowiskową niż tradycyjną.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Slupczyńska-Kossobudzka, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa