2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Współwystępowanie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń psychicznych u młodzieży

Agnieszka Gmitrowicz1, Anna Dietrich-Muszalska1, SYLWIA GASZYŃSKA1
1. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 353-358
Słowa kluczowe: młodzież, używanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Celem pracy było ustalenie rodzajów zaburzeń psychicznych, będących przyczyną hospitalizacji młodocianych osób, u których stwierdzono używanie określonych substancji psychoaktywnych (SPA). W oparciu o dokumentację szpitalną – historie chorób wszystkich osób, które były hospitalizowane na przestrzeni jednego roku (1999-2000) w oddziale młodzieżowym Kliniki – wyłoniono 42 młodocianych w wieku 15-23 lat, u których stwierdzono w wywiadzie używanie SPA powyżej 1 miesiąca zarówno szkodliwe, jak i zespół uzależnienia. Rozpoznania stawiano zgodnie z kryteriami ICD-10. Stwierdzono, że 21% młodzieży hospitalizowanej z powodu zaburzeń psychicznych używało substancji psychoaktywnych powyżej l miesiąca, przy czym najczęściej były to kanabinole (ponad 2/3 wyłonionej grupy). Ponad połowa badanej młodzieży używająca kanabinoli przyjmowała także inne substancje psychoaktywne, głównie alkohol. Młodzież hospitalizowana z powodu zaburzeń psychicznych i używająca lotnych rozpuszczalników i opiatów nie potwierdzała stosowania innych substancji psychoaktywnych. Wśród młodzieży hospitalizowanej z powodu zaburzeń psychicznych i używającej różnych substancji psychoaktywnych najczęściej rozpoznawano zaburzenia psychotyczne, w tym głównie o obrazie schizofrenii częściej niż w populacji wszystkich pacjentów).

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz,
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź