2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Związek między jakością życia osób chorych na schizofrenię a nasileniem zaburzeń chorobowych

Andrzej Cechnicki1, MIGUEL VALDES2
1. Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Kliniki Psychiatrycznej w Monterrey (Meksyk)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 311-322
Słowa kluczowe: jakość życia, schizofrenia

Streszczenie

Autorzy kierują uwagę na związek między obrazem psychopatologicznym schizofrenii a jakością życia. W tym celu analizują wyniki prospektywnych, katamnestycznych badań takiej zależności w grupie 66 chorych na schizofrenię (wg DSM-III) badanych po upływie 7 i 12 lat od pierwszej hospitalizacji. Wykorzystano skalę BPRS w modyfikacji kalifornijskiej do opisu obrazu psychopatologicznego oraz „Ocenę jakości życia" wg Lehmana jako narzędzie do oceny jakości życia. Omawiając wyniki zwracają uwagę na odmienny wzorzec związków obrazu psychopatologicznego z subiektywną i obiektywną oceną jakości życia. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Cechnicki,
Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Śniadeckich 6,
31-521 Kraków