2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Związki poczucia koherencji z postrzeganą władzą w rodzinach ze zdrowym lub chorującym psychicznie dorosłym dzieckiem

IRENA JELONKIEWICZ1, KATARZYNA KOSIŃSKA-DEC1, LUCYNA MURASZKIEWICZ2
1. Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 331-341
Słowa kluczowe: rodzina, schizofrenia, władza, poczucie koherencji

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie związków między poczuciem koherencji (SOC) i spostrzeganą władzą w rodzinach ze zdrowym lub chorującym psychicznie dorosłym dzieckiem. Przy pomocy narzędzi kwestionariuszowych zbadano 124 rodziny ze zdrowym i 45 rodzin z chorym psychicznie dzieckiem. Wykazano, że ogólne poczucie koherencji jest istotnie niższe u dzieci chorych w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Dorosłe dzieci w obu grupach podobnie spostrzegają swoją władzę w rodzinie. Matki z rodzin klinicznych przypisują mniej władzy dziecku niż matki ze zdrowych rodzin. Ojcowie pytani o oczekiwany zakres władzy swoich dzieci różnili się w badanych grupach rodzin. Ojcowie chorych dzieci daliby im więcej władzy niż ojcowie dzieci zdrowych. Stwierdzono również, że w zdrowych rodzinach im większa jest władza dziecka, tym wyższe jest jego ogólne poczucie koherencji. W rodzinach ze schizofrenią występuje związek między SOC chorującego dziecka a tym, jak jego władzę spostrzega matka. Im większy jest wg matki zakres władzy dziecka, tym wyższe jest jego poczucie koherencji.

Adres do korespondencji:
Dr Irena Jelonkiewicz,
Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa