Archiwum 1992–2013

2002, tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Różne zespoły psychopatologiczne w przebiegu stwardnienia rozsianego – trzy przypadki

Krzysztof Czuma, HANNA JOHN, ANITA PLĄDER, DOROT A ORŁOWSKA, JOANNA ZUB
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 13-15

W artykule opisano trzy przypadki stwardnienia rozsianego ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi o różnej symptomatologii – zespołem paranoidalnym, jadłowstrętem psychicznym i zespołem depresyjnym. Opierając się na przedstawionych przykładach autorzy podkreślają, że struktura zaburzeń psychicznych towarzyszących SM może być niezwykle złożona i może nastręczać klinicyście szereg problemów diagnostycznych i dotyczących wyboru trafnej strategii terapeutycznej.

Problemy diagnostyczne

Zaburzenia psychiczne w chorobach tarczycy – opisy trzech przypadków

DOROTA ŁOJKO, ALEKSANDRA SUWALSKA, AGNIESZKA SŁOPIEŃ, Janusz Rybakowski, ALICJA SMORAWIŃSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 23-28

Autorzy przedstawiają 3 pacjentów hospitalizowanych w klinikach psychiatrycznych z powodu zaburzeń psychicznych. Opisują diagnostykę i leczenie. Przyczyną zaburzeń psychicznych okazały się zaburzenia hormonalne: nadczynność tarczycy i jatrogenna tyreotoksykoza.

Problemy diagnostyczne

Uzależnienie od tianeptyny u pacjentki z zaburzeniami lękowymi

Krzysztof Kotrys
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 35-40

Autor przedstawia przypadek 37-letniej pacjentki z zaburzeniami lękowymi o wieloletnim przebiegu i wywiadem wskazującym na nadużywanie alkoholu i anksjolityków benzodiazepinowych. Na pewnym etapie leczenia farmakologicznego zalecono stosowanie tianeptyny, co przyniosło prawie natychmiastową poprawę objawową, ale w krótkim czasie (kilku miesięcy) pociągnęło za sobą wzrost „zapotrzebowania" na lek do 30 tabletek na dobę. W ciągu blisko 2-letniej obserwacji pacjentka wykazywała wyraźne objawy uzależnienia od tianeptyny ze wszelkimi tego konsekwencjami. Autor zastanawia się nad różnymi możliwymi przyczynami tej nieopisywanej dotąd w literaturze sytuacji związanymi zarówno z dyspozycjami pacjentki, jak i właściwościami samego leku.

Problemy diagnostyczne

Zespół stresu pourazowego u pacjentki ze schizofrenią – opis przypadku

BEATA RAJCZYK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 41-44

Opis przypadku pacjentki, która w trakcie pierwszego epizodu schizofrenii paranoidalnej została wykorzystana seksualnie. W okresie remisji psychozy pojawiły się u pacjentki objawy zespołu stresu pourazowego, które niekorzystnie wpłynęły na dalsze leczenie – odstawiła neuroleptyk, doszło do zaostrzenia psychozy. Bliższe omówienie urazu umożliwiło pacjentce dalsze skuteczne leczenie schizofrenii.

Problemy diagnostyczne

Na pograniczu zespołów psychopatologicznych – trudności diagnostyczne w przebiegu schizofrenii. Opis przypadku

IZABELA NIEDŹWIEDZKA, KRZYSZTOF TYCZYŃSKI, ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 45-50

Praca przedstawia trudny i długi proces diagnostyczny 27-letniego pacjenta, przyjętego do szpitala po trzech latach wyraźnie zmienionego funkcjonowania społecznego. Pacjent w oddziale pozostawał przez długi okres w bardzo trudnym kontakcie, obraz obserwowanych zaburzeń był zmienny i nietypowy. Dopiero po kilku miesiącach leczenia chory ujawnił wiele, rzadko obserwowanych w praktyce klinicznej przeżyć psychotycznych pozwalających na rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej.

Problemy diagnostyczne

Depresja ciężka z objawami psychotycznymi w przebiegu steraidoterapii stosowanej w leczeniu zespołu nerczycowego

AGNIESZKA SŁOPIEŃ, DOROTA ŁOJKO, ANDRZEJ RAJEWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 51-54

W efekcie podawania egzogennych hormonów glikokortykosteroidowych wystąpić mogą różne zaburzenia psychiczne. Opisano przypadek wystąpienia depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi u siedemnastoletniej pacjentki, która z powodu pierwszego w życiu rzutu zespołu nerczycowego leczona była prednizonem. Ze względu na znaczne nasilenie objawów oraz niemożność odstawienia kortykosteroidów (ryzyko przełomu nadnerczowego), rozpoczęto leczenie przeciwdepresyjne – zastosowano mirtazapinę.

Problemy diagnostyczne

Anomalie rozwojowe w autyzmie dziecięcym na przykładzie 8-letniej dziewczynki – spojrzenie na etiopatogenezę autyzmu. Opis przypadku

Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Piotr W. Gorczyca, GRAŻYNA DZIECHCIARZ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 55-59

Autorzy przedstawiają opis kliniczny dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, u której stwierdzono obecność anomalii rozwojowej pod postacią dodatkowego żebra. Obecność tej anomalii posłużyła autorom do rozważenia wybranych zagadnień dotyczących etiologii autyzmu.

Problemy terapeutyczne

Karol (1978-2000) – dlaczego nie potrafiliśmy mu pomóc? Opis przypadku

RADOSŁAW TWORUS, JOANNA WOJEWÓDZKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 65-70

Przedstawiony przypadek 22-letniego samobójcy ma pokazać jak ważny jest umiar i konsekwencja w stawianiu rozpoznań przy niejednoznacznym obrazie choroby. W ciągu dwóch lat leczenia rozpoznawano u tego pacjenta pięć różnego rodzaju zaburzeń. Zmienność koncepcji diagnozy i terapii wpłynęła na utratę wiary chorego w ich trafność, a co za tym idzie możliwość poprawy samopoczucia. Na podstawie autopsji psychologiczno-psychiatrycznej można stwierdzić, że obraz choroby spełniał kryteria rozpoznania zaburzenia schizotypowego. Jednak najtrafniejszą diagnozą byłaby opisana przez Bornsztajna, ale wycofana z obowiązujących klasyfikacji, schizofrenia somatopsychiczna.

Problemy terapeutyczne

Kto jest pacjentem? Integrowanie terapii indywidualnej i systemowej – opis przypadku

LUCYNA DROŻDŻOWICZ, PRZEMYSŁAW BUDZYNA-DAWIDOWSKI, BARTŁOMIEJ WALCZYŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 71-76

Autorzy opisują przebieg długotrwałej terapii rodzinnej pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. Praca nad relacją małżeńską z perspektywy transgeneracyjnej ujawniła głębokie konflikty pacjentki z własną matką i spowodowała konieczność podjęcia terapii indywidualnej. Autorzy starają się pokazać możliwość integrowania różnych perspektyw teoretycznych jak i praktycznych w pracy z pacjentem i jego rodziną.

Problemy terapeutyczne

Dwie różne narracje – dwa różne oczekiwania od terapii rodzinnej. Studium przypadku

KATARZYNA GDOWSKA, ILONA KOŁBIK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 77-82

Jednym z najważniejszych zadań terapeuty rodzinnego jest uzgodnienie w czasie wstępnego spotkania wspólnych oczekiwań od terapii, czyli tzw. kontraktu terapeutycznego. Autorzy artykułu przedstawiają trudności w terapii, w której – wbrew powszechnie praktykowanej formule – doszło do serii spotkań pomimo braku kontraktu terapeutycznego.

Problemy terapeutyczne

Striangulowana zdrada – terapia małżeństwa

Bogdan de Barbaro, KATARZYNA GDOWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 83-87

Autorzy opisują terapię małżeństwa, w którym do kryzysu doszło z chwilą ujawnienia się zdrady męża. Terapia ujawniła szereg problemów małżeńskich, a w szczególności chwiejną równowagę między potrzebą bliskości a niepewnością i obawami przed bliskością. Sam fakt zdrady i konflikty dookoła osoby byłej kochanki okazał się kluczowym regulatorem relacji małżeńskiej.

Problemy terapeutyczne

Blisko alkoholu – daleko od bliskich. Studium przypadku terapii rodzinnej

BARTŁOMIEJ WALCZYŃSKI, ILONA KOŁBIK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 89-93

W przedstawionym procesie terapii pary małżeńskiej zwrócono uwagę na problematykę uzależnienia alkoholowego pojawiającego się, jako objaw „wędrujący" przez pokolenia i pełniący określone funkcje. Autorzy podkreślają rolę przekazu międzypokoleniowego, w którym nadużywanie alkoholu jest wzorcem radzenia sobie z problemami osobowościowymi oraz z kryzysami rozwojowymi pojawiającymi się w cyklu życia rodzinnego.

Problemy terapeutyczne

Psychoterapia w grupie homogennej w procesie leczenia pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – opis przypadku

BEATA RAJCZYK, LILIANA BIERNACKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 95-98

Opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, u której stosowano różne formy terapii w ciągu 2 lat leczenia: hospitalizacja, psychoterapia indywidualna o charakterze poznawczo-behawioralnym oraz analiza genogramu, uzyskując jedynie nieznaczną poprawę stanu somatycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego. Dopiero podjęcie terapii w homogennej grupie dla pacjentek z zaburzeniami odżywiania przyniosło znaczną poprawę stanu pacjentki i umożliwiło jej prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.

Problemy terapeutyczne

Gorzki koniec depresji – ustąpienie objawów cukrzycy i nadciśnienia po leczeniu przeciwdepresyjnym – opis przypadku

ANNA GĄSIOREK-PAKOSZ, RENATA TORBOS-RYBACKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 99-102

Silny stres, stres przewlekły, zaburzenia depresyjne uruchamiają oś: układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza w efekcie czego dochodzi do pobudzenia adrenergicznego i hiperkortyzolemii z następstwami metabolicznymi, endokrynnymi, zaburzeniami krążenia. Powyższe mechanizmy znalazły odzwierciedlenie w obrazie choroby jednej z naszych pacjentek. U pacjentki tej po leczeniu przeciwdepresyjnym ustąpiły objawy nadciśnienia i cukrzycy.

Problemy terapeutyczne

Anankastyczna moc czy przeciętność w zdrowiu: dylematy pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi w procesie leczenia. Opis przypadku

MACIEJ ŻERDZIŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 103-109

Na przykładzie dwóch chorych z rozbudowanym systemem natręctw, autor omawia trudności terapeutyczne związane z ich subiektywnie odmienną koncepcją zdrowia i choroby, dopuszczanym przez nich poziomem interwencji terapeutycznej oraz jej skutecznością. (red.)

Problemy orzecznicze

Zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo – rozważania na kanwie trzech przypadków

Robert Pudlo, Małgorzata Pudlo, Jerzy Matysiakiewicz, Piotr Gorczyca
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 111-114

Ustawa o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym z 28.06.1996 r. wprowadziła nową terminologię i praktykę orzeczniczą. Przedmiotem opiniowania przestała być zdolność do pracy, analizuje się jedynie jej utratę w okresie zatrudnienia. Wprowadzone rozwiązania prawne stawiają w niekorzystnej sytuacji grupę osób upośledzonych umysłowo, które mimo wieloletniego opłacania składki ZUS zostają pozbawione świadczeń rentowych.

Problemy orzecznicze

Trudności diagnostyczno-orzecznicze w zaburzeniach afektywnych

KATARZYNA KAMIŃSKA, STANISŁAW IZDEBSKI, Jan Koziełł
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 115-120

Przedstawiamy problemy diagnostyczne i związane z nimi sądowo-psychiatryczne trudności opiniodawcze. Przedstawiono różnorodność wniosków w kolejnych opiniach wydanych w latach 1993-1997 i omówiono przyczyny opóźnienia rozpoznania choroby psychicznej, które ustalono dopiero podczas dziewiątego z kolei badania sądowo-psychiatrycznego.

Problemy orzecznicze

Problem opiniowania i postępowania w sprawie uchylenia stosowania środka zabezpieczającego w przypadku chorego psychicznie sprawcy czterech zabójstw

EWA KRÓL, BARTOSZ ŁOZA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 121-124

Autorzy przedstawiają trudności w postępowaniu związanym ze zwolnieniem z detencji chorego na schizofrenię paranoidalną, podejrzanego o czyn zabójstwa czterech osób, pomimo osiągnięcia przez niego pełnej remisji procesu psychotycznego.