2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy orzecznicze

Zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo – rozważania na kanwie trzech przypadków

Robert Pudlo1, Małgorzata Pudlo2, Jerzy Matysiakiewicz1, Piotr Gorczyca1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. Oddziału I Psychiatrii Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 111-114
Słowa kluczowe: niedorozwój umysłowy, orzecznictwo rentowe, opis przypadku

Streszczenie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym z 28.06.1996 r. wprowadziła nową terminologię i praktykę orzeczniczą. Przedmiotem opiniowania przestała być zdolność do pracy, analizuje się jedynie jej utratę w okresie zatrudnienia. Wprowadzone rozwiązania prawne stawiają w niekorzystnej sytuacji grupę osób upośledzonych umysłowo, które mimo wieloletniego opłacania składki ZUS zostają pozbawione świadczeń rentowych.

Adres do korespondencji:
Dr Robert Pudlo,
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry