2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace oryginalne

Doświadczenie choroby w samoocenie mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną.

KATARZYNA NOWAK1
1. Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, l l, 45-53
Słowa kluczowe: depresja, doświadczenie choroby, samoocena

Streszczenie

Doświadczenie choroby psychicznej powoduje istotne następstwa w wielu sferach życia każdego człowieka. Depresja zaburza funkcjonowanie osoby zarówno w wymiarze poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym i społecznym. Badania w grupie pacjentów depresyjnych wykazują, że obraz kliniczny depresji nie jest jednolity i ważnym czynnikiem różnicującym jest płeć. Postanowiono zbadać, czy w subiektywnej ocenie doświadczanych objawów chorobowych mężczyźni i kobiety różnią się między sobą. Badaniami objęto 68 pacjentów, w tym 36 kobiet i 32 mężczyzn, hospitalizowanych z powodu depresji endogennej. Zastosowano następujące metody: "Test przymiotnikowy"( ACL) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna do oceny obrazu siebie retrospektywnego i aktualnego, celem stwierdzenia, w jakich obszarach funkcjonowania osobowego wystąpiły zmiany specyficzne dla kobiet i mężczyzn, odzwierciedlające zakres i stopień subiektywnego doświadczania choroby oraz przeprowadzono wywiad kliniczny. Moje doświadczenie choroby" (MDCh) [12}, zawierający pytania dotyczące subiektywnego doświadczania i samooceny depresji. Uzyskane wyniki wskazują, że pomiędzy badanymi grupami mężczyzn i kobiet chorych na depresję endogenną występują istotne różnice w subiektywnym doświadczaniu i samoocenie choroby, które wpływają na funkcjonowanie w sferach: poznawczej, emoqjonalnej, behawioralnej i społecznej. Uwzględnienie powyższych różnic wykazujących związek z płcią może mieć istotne znaczenie dla oddziaływań terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Adres: Mgr Katarzyna Nowak, ul. Pośrednia 29m. 20, 26-600 Radom,
e-mail: pnowak@radom.net.pl