2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace poglądowe

Złośliwy zespół neuroleptyczny

ST ANLEY N. CAROFF1, STEPHAN C. MANN1, E. CABRINA CAMPBELL1, Stefan Krzymiński2
1. Department of Psychiatry University o f Pennsylvania School of Medicine and the Department ofVeterans Affairs Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA
2. Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, II, 23-30
Słowa kluczowe: złośliwy zespół neuroleptyczny, kryteria diagnostyczne, leczenie

Streszczenie

W ciągu 40 lat, jakie upłynęły od pierwszego opisu złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN), zgromadzono wiele danych dotyczących
objawów, przebiegu, leczenia i patogenezy tego rzadkiego lecz poważnego, zagrażającego życiu pacjenta, powikłania terapii lekami neuroleptycznymi. Tym niemniej, nadal jego rozpoznanie może sprawiać trudności nawet doświadczonym lekarzom. Przedstawiony przegląd danych klinicznych dotyczących ZZN, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i ograniczenie ryzyka ponoszonego przez lekarza w sytuacjach wymagających stosowania leków neuroleptycznych.

Adres do korespondencji:
Adres: Prof Stanley N. Caroff, M. D., VA Medical Center-116A, University Avenue, Philadelphia,
PA 19104, USA. Dr Stefan Krzymiński, 66-212 Cibórz 3612