2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace oryginalne

Zmaganie się ze stresem u opiekunów chorych z chorobą Alzheimera

Grażyna Adamiak1, ZYGFRYD JUCZYŃSKI2
1. Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
2. Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, l l, 71-80
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, opiekun chorego, wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem

Streszczenie

Opiekunowie chorych z chorobą Alzheimera są narażeni na przewlekły stres, którego nasilenie jest wyższe niż w populacji ogólnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że preferowane są strategie radzenia sobie ukierunkowane na emocje, rzadziej na zadanie. Kluczem w radzeniu sobie z chorobą bliskiej osoby jest dysponowanie dużym wsparciem społecznym, przede wszystkim ze strony członków rodziny, lecz również personelu medycznego i grup samopomocowych. Ważnajest też edukacja polegająca na zapoznaniu opiekunów z istotą choroby, a również terapia, umożliwiająca radzenie sobie z emocjami wywołanymi kryzysem.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Grażyna Adamiak, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Bardowskiego l, 91-084 Łódź