2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2

Prace poglądowe

Kindling jako przedkliniczny model drgawek

Janusz Szyndler1, PAULINA ROK2, ALEKSANDRA WISŁOWSKA2, AGNIESZKA CZŁONKOWSKA1, Piotr Maciejak5, MAREK SIEMIĄTKOWSKI3, Halina Sienkiewicz-Jarosz4, Adam Płaźnik1,5
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Studenckie Koło Farmakologiczne przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
3. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Katedry i Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej w Warszawie
4. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
5. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 97-115
Słowa kluczowe: kindling, drgawki, padaczka, modele zwierzęce

Streszczenie

Zjawisko kindling, czyli drgawek rozniecanych, jest uważane za zwierzęcy model padaczki płata skroniowego. Jego istotę stanowi nasilenie gotowości drgawkowej powstające pod wpływem powtarzania podprogowych impulsów elektrycznych lub podawania substancji prodrgawkowych w dawkach podprogowych. Jest ono szczególnie interesującym modelem, przy pomocy którego można badać następcze zaburzenia emocjonalne i behawioralne, występujące u zwierząt, jak również u chorych na padaczkę ludzi. W pracy przedstawiono przegląd zwierzęcych modeli stosowanych do badania mechanizmów napadów drgawek i działania leków przeciwpadaczkowych Omówiono także najważniejsze mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń drgawkowych, w tym rolę układu glutaminergicznego, GABA-ergicznego, rolę neuropeptydu Y i adenozyny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko tzw. długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP). Omówiono także wpływ kindling na zachowanie zwierząt, próbując znaleźć korelacje między zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób chorych na padaczkę a zaburzeniami zachowania u zwierząt w modelach epilepsji.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr J. Szyndler, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26128, 00-927 Warszawa